DynDoarp

Vitaal Opsterland

Update september 2013

Vitaal Opsterland 2 is klaar! Het college van B&W presenteert vandaag het einddocument over de belangrijkste accommodaties en voorzieningen in Opsterland. Het einddocument bevat conclusies en aanbevelingen over de toekomst van deze accommodaties en voorzieningen. Op basis van het einddocument kan het gemeentebestuur keuzes maken voor het in stand houden, vernieuwen en/of opheffen van voorzieningen en accommodaties.

Wethouder Van Dijk: “ Vandaag presenteren we een uniek document dat veel inzicht geeft in hoe we met onze accommodaties in de nabije toekomst om zouden moeten gaan. Deze accommodaties en voorzieningen zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen van groot belang en dat maakt dat dit document van grote waarde is voor onze gemeente. Er zijn weinig gemeenten die een dergelijk document hebben. Hiermee wordt veel inzicht verkregen zodat we gezamenlijk met de dorpen weloverwogen keuzes kunnen maken voor de toekomst”.
Door de integrale aanpak en plezierige samenwerking kijken de betrokken partijen (plaatselijke
belangen, maatschappelijke organisaties en de gemeente) tevreden terug op het proces en het projectresultaat.

Het ‘einddocument Vitaal Opsterland 2’ wordt op 7 oktober in de gemeenteraad behandeld.

Update maart 2012

Al enige tijd werken wij aan het project Vitaal Opsterland 2. Hierbij maken we samen met de gemeente een strategie voor de accommodaties en voorzieningen in het dorp. Tijdens 2 dorpsgesprekken hebben diverse organisaties uit het dorp meegedacht over deze strategie. Op de eerste avond is veel informatie gegeven over de prognoses en verwachtingen tot 2030. Tijdens de tweede avond werd de deelnemers gevraagd een strategie en reëel toekomstbeeld te schetsen. In werkgroepen rond de thema’s wonen, zorg, onderwijs, sport en ontmoeten werd enthousiast gediscussieerd.
Ondanks bedreigingen als individualisering, vergrijzing en ontgroening werden toch vooral kansen gezien. Bijzonder was dat 4 van de 5 werkgroepen tot de conclusie kwamen dat het voorzieningennivo het beste op peil kan worden gehouden door veel voorzieningen, zoals de scholen, peuters, dorpshuis, huisarts, fysiotherapie enz. te bundelen in één multifunctionele accommodatie.
De komende tijd wordt de strategie nader uitgewerkt waarna deze in december door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Vitaal OpsterlandGemeente Opsterland

In 2009 en 2010 heeft Opsterland het beleid “Vitaal Opsterland, visie op Basisvoorzieningen en Accommodaties 2010 - 2030” ontwikkeld. Deze visie beschrijft wat er minimaal in een gemeente nodig is om inwoners genoeg mogelijkheden te kunnen bieden op het gebied van wonen, ontmoeten, zorg, onderwijs en sport. Het project gaat nu de tweede ronde in waarbij de gemeente samen met de dorpen en maatschappelijke organisaties/instellingen een verdiepingsslag gaat maken. Uiteindelijk moet er voor ieder dorp een visie zijn met daarin aanbevelingen voor de toekomst van de dorpsvoorzieningen en -accommodaties. Deze visies dienen als kompas voor toekomstige keuzes. Met de start van deze tweede ronde heet het project voortaan “Vitaal Opsterland 2”. In december 2012 moet het project zijn afgerond. De gemeenteraad stelt dan het einddocument met daarin de visies per dorp vast. Voor dat het zover is wordt veel informatie ingewonnen en vindt er veel overleg met de dorpen en instellingen plaats.

Samen met inwoners en dorpen

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en dorpen een belangrijke en actieve rol krijgen in het project. Alleen door zelf mee te denken en input te leveren over de eigen toekomst kan het gewenste toekomstbeeld tot stand komen.

Vijf basisvoorzieningen

Het project richt zich op de volgende vijf basisvoorzieningen:

  • wonen
  • ontmoeten
  • sporten
  • bereikbare zorg
  • bereikbaar onderwijs

Dorpsbijeenkomsten

In samenwerking met de Gemeente Opsterland worden er twee dorpsbijeenkomsten georganiseerd in Tijnje over het project Vitaal Opsterland 2.

Het doel van de eerste bijeenkomst is:
- Er is inzicht en bewustzijn over wat de demografische en andere relevante ontwikkelingen betekenen voor de voorzieningen en accommodaties.
- Knelpunten en kansen die ontstaan worden geïdentificeerd.

Het doel van de tweede bijeenkomst is:
- De mogelijkheden om de knelpunten te beperken en kansen te benutten zijn in beeld gebracht.
- Op hoofdlijnen zijn mogelijke ontwikkelrichtingen en de effecten daarvan op andere voorzieningen en accommodaties geïdentificeerd.

De eerste bijeenkomst op: 21 februari 2012, 19.00 uur in Tijnje
De tweede bijeenkomst op: 27 maart 2012, 19.00 uur in Tijnje

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Opsterland