Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje op woensdag 16 november 2016 in Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 18 november 2015
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Dorpsbudget
 8. Lopende projecten
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Fetsje Bosma (niet herkiesbaar)
  Er zijn nog twee vacatures in het bestuur. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Deze avond is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid?
Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

 

Menu