Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje op donderdag 18 november 2015 in Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 13 november 2014
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Dorpsbudget
 8. Lopende projecten
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Ingrid Burrie (niet herkiesbaar)
  Er zijn nog twee vacatures in het bestuur. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Pauze

Presentatie door Arend Waninge, eigenaar van Waninge Communicatie, journalist, eindredacteur en uitgever van de krant SA!. Arend neemt ons aan de hand van artikelen en filmpjes, o.a. over Tijnje, mee in de wereld van de regionale journalistiek.

 

Deze avond is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid?
Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

 

Menu