Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje op donderdag 13 november 2014 in Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 13 november 2013
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Dorpsspiegel
 8. Dorpsbudget
 9. Lopende projecten
 10. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Wiebe Lageveen (herkiesbaar)
  Aftredend: Abel Oostra (herkiesbaar)
  Er is nog een vacature in het bestuur. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Pauze

Presentatie door gemeente Opsterland, de heren Pieter Engelsma en wethouder Wietze Kooistra, over transitie van financiën en jeugdzorg naar de gemeente.

 

Deze avond is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid?
Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

 

Menu