Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje op woensdag 13 november 2013 in Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 21 november 2012
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Lopende projecten:
  1. Vitaal Opsterland 2
  2. MFA De Tijnje
  3. Musykwein De Tynje
  4. Dorpsspiegels /dorpsvisie
 8. Integratie besturen verenigingen
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Tiny Bouma (niet herkiesbaar)
  De nieuwe kandidaat worden bekend gemaakt via onze website. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Pauze

Presentatie Ús Koòperaasje over goedkope Friese Energie

Deze avond is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid?
Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

 

Menu