Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering
van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op
woensdag 21 november 2012 in Café De Riperkrite
aanvang 20.00 uur

AGENDA

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 23 november 2011
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Lopende projecten:
 • Riper gebiedsvisie
 • Vitaal Opsterland
 • Dorpsontwikkeling / dorpsbossen
  1. Bestuursverkiezing
   Aftredend:    Marc Mulder (herkiesbaar)
                      Tiny Bouma (herkiesbaar voor 1 jaar)
                      Anneke Ziel (niet herkiesbaar)                   
   Kandidaat:   n.n.b.

   Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

  Pauze

  Presentatie Zijlstra Architecten Bakhuizen

   

  Deze avond is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid?
  Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden of via de website
  Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

   

   

  Menu