Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering
van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op
woensdag 23 november 2011 in Café-Restaurant De Riperkrite
aanvang 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 17 november 2010
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Lopende projecten:
  1. Riper gebiedsvisie
  2. Vitaal Opsterland
  3. Dorpsontwikkeling / dorpsbossen
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend:    Doede van der Veer (herkiesbaar)
                     Anne Feenstra (niet herkiesbaar)
                                                         
  Kandidaat:    Ingrid Burrie

  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat

 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Pauze

Presentatie Kaasboerderij De Gelder

 

Deze avond is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid?
Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

Kaasboerderij De Gelder