Populierenkap

In onze gemeente staan in de berm langs de Mouwewei, Seagerij en Koaibosk in Terwispel, Brêgeleane in Tijnje en De Ripen en de Legewei in Nij Beets een rij populieren. Om een aantal redenen is het van belang om deze bomen te kappen. Redenen om deze bomen te kappen zijn:
- de populieren hebben al een behoorlijke leeftijd (kaprijp);
- ze veroorzaken schade aan het wegdek door wortelopdruk;
- er vallen regelmatig takken uit de bomen en veroorzaken daarmee gevaar voor de weggebruiker;
- de visie in het Landschapsbeleidplan 2004-2014.

Het vastgestelde landschapbeleidsplan 2004-2014 gaat uit van meer open houden van het landschap in de westkant van de gemeente (o.a. gebied van vorengenoemde wegen) en voor de oostkant van de gemeente een landschap met bosstroken en singels. De huidige situatie van vorengenoemde wegen is niet overal in overeenstemming met deze visie. Dat betekent dat bij het (noodzakelijk) kappen van deze bomen niet automatisch één op één herplant wordt toegepast.

Overigens, wat de formele procedurele kant betreft is op grond van artikel 15 van de Boswet het kappen van eenrijige beplantingen van populier volledig vergunningvrij: noch de Boswet, noch de APV is van toepassing. Voor een goede communicatie achten wij het echter van belang om u hierover vooraf in een bijeenkomst te informeren. Wat dit voornemen en de vertaling van het landschapsbeleidsplan in dit verband betekent voor vorengenoemde wegen willen wij met u bespreken op de informatiebijeenkomst van Gemeente Opsterland op 7 september 2011 .

Informatie bijeenkomst
Er is een informatiebijeenkomst op woensdag 7 september 2011 van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kantine van het Gemeentebedrijf, Wetlerwille 5 in Gorredijk. Tijdens deze bijeenkomst ligt een tekening ter inzage welke u kunt bekijken. Hier geven wij uitleg over ons voornemen en wordt u in de gelegenheid gebracht hierover vragen te stellen.

Tot slot
Bewoners die nog niet in de gelegenheid zijn geweest en alsnog vragen of opmerkingen hebben, nogmaals de gelegenheid bieden om vragen te stellen en nadere informatie te kunnen krijgen over ons voornemen. Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Joop Klimp van Gemeente Opsterland. Zijn telefoonnummer is (0513) 481 572 of per e-mail te bereiken op: Joop Klimp.

 

 

 

 

Menu