Digitaal Aanvraag Formulier Dorpsbudget Tijnje

Belangrijk!
We horen graag of de activiteit geslaagd was en vragen een kort verslagje/berichtje over de activiteit en een foto (dit wordt gebruikt voor het overzicht op de ledenvergadering).


De aanvrager is op de hoogte van de kaders/regels voor het inzetten van het dorpsbudget.


Spelregels voor het dorpsbudget vanuit Plaatselijk Belang Tijnje

 1. Iedereen met een leuk idee om de leefbaarheid in Tijnje te versterken of mensen elkaar te laten ontmoeten, kan een aanvraag indienen.
 2. Ideeën kunnen het hele jaar door worden ingediend. De eerstvolgende bestuursvergadering van PBT (laatste maandag van de maand) wordt het dan besproken en een besluit genomen.
 3. Aanvragen kunnen uiterlijk 1 week voorafgaand aan de PBT-vergadering worden ingediend. Als een toelichting nodig is, dan wordt dit aangegeven door PBT. Moment hiervoor: 19:30 – 20:00 uur voorafgaand aan de PBT-vergadering. Daarna volgt besluitvorming in diezelfde bestuursvergadering.
 4. Vanuit het dorpsbudget wordt eenmalig cofinanciering gegeven. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als de pot leeg is, is hij leeg.
 5. Een aantal activiteiten/zaken komen niet voor subsidie in aanmerking:
  • Een (Buurt)BBQ
  • Een evenement als geheel
  • Activiteiten van een vereniging alleen voor eigen leden
  • Huur & exploitatie
  • Het sluitend krijgen van de begroting
 6. In de jaarlijkse ledenvergadering wordt een overzicht gegeven van de subsidie-aanvragen en –bijdragen.
 7. We horen graag of de activiteit geslaagd was en vragen een kort verslagje/berichtje over de activiteit en een foto (dit wordt gebruikt voor het overzicht op de ledenvergadering).

Kaders t.b.v. Dorpsbudgetten vanuit de Gemeente Opsterland

Algemeen
Vereiste is dat het project of de activiteit bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp en dat er voldoende draagvlak bestaat. Bij afwijking van de spelregels wordt er overlegd met de gemeente.

VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 10 Verantwoording: Voor 1 juni volgend op het subsidiejaar dient Plaatselijk Belang een aanvraag tot vaststelling in bij de het college. Hierin wordt onder andere beschreven welke projecten en activiteiten gefinancierd zijn uit het dorps budget en welke andere financiële bronnen zijn aangewend om de projecten en activiteiten te realiseren. Indien het dorpsbudget wordt gespaard, dient ook een overzicht van de spaarrekening bijgevoegd te worden.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12 Bijzondere gevallen: In gevallen waarbij wordt afgeweken van de criteria en voor zover de ASV 2012 daarin ruimte laat, beslist het college. Het college kan toestemming verlenen voor het afwijken van de hierboven genoemde criteria.

Aanvullende spelregels dorpsbudget vanuit de gemeente
Plaatselijk Belang is in grote lijnen vrij om het budget te besteden, maar om de uitgaven vanuit het dorpsbudget aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de pilot, zijn er wel een aantal spelregels opgesteld. In sommige gevallen is het mogelijk om van de spelregels af te wijken, hierover wordt eerst in overleg met de gemeente getreden.

De volgende spelregels zijn van toepassing: